Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Zmiany nie będą jednak obowiązywały już od tego dnia – uwzględniono okresy przejściowe.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. należy oznakować pojemniki na odpady zbierane selektywnie odpowiednim napisem (PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO).

Szczegółowe informacje na stronie – nowy system gosp.odpadami

W związku z obowiązującym UCHWAŁĄ NR XV/646/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi od dnia 1 grudnia 2019 r. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w UŁ  jest obowiązkowe.