Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Zmiany nie będą jednak obowiązywały już od tego dnia – uwzględniono okresy przejściowe.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. należy oznakować pojemniki na odpady zbierane selektywnie odpowiednim napisem (PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO).

Szczegółowe informacje na stronie – nowy system gosp.odpadami

 

Zgodnie z decyzją Władz Miasta Łodzi nowe zasady zbiórki odpadów obowiązywać będą w Łodzi  dopiero od 1 lipca 2018 , czyli po zakończeniu obecnie obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady komunalne. Oznacza to, że zasady zbierania i odbioru odpadów komunalnych przez najbliższy rok pozostają niezmienione.

Więcej informacji w sprawie http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1866